Programma kerstzangdienst

Voorganger: Ds. Piet L. de Jong.

Orgel: Sander van der Kaaij

Piano: Arjen Uitbeijerse

Dwarsfluit: Iris Kamp-Schoonewille

Muzikaal intermezzo: Joyful Inspiration (Sander van der Kaaij en Iris Kamp-Schoonewille)

Zang: 1,5 meter Klein-Koor van het Christelijk Gemengd Koor Delfshaven.

Het geheel is georganiseerd door het Christelijk Gemengd Koord Delfshaven samen met de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam Delfshaven.

Stille nacht – Addie de Jong

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehem stal,

Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Opening door dominee De Jong

Komt allen tezamen – trad.

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng’len riepen eens de herders

weg van de kudde naar ‘t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Het licht van de Vader, licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees:

goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

In de stad van Koning David – H. J. Gaunlett

In de stad van koning David, in een nederige stal,

lag een kindje in de kribbe, ‘t was de Koning van ‘t heelal.

Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood,

allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.

Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal.

Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal:

Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Gebed en lezing door dominee De Jong

Instrumentaal Intermezzo: Son of Mary – trad.

O, Heil’ge nacht – trad

O heil’ge Nacht! Wij luist’ren naar Uw zangen,

wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem.

Machten des doods, zij hielden d’aard gevangen,

maar blij en troostvol klonk der eng’len stem.

Laat Oost en West de blijde mare horen,

God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld:

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren,

geeft Gode d’eer, Zijn Heilwoord is vervuld.

Geeft Gode d’eer, Zijn Heilwoord is vervuld.

Laat ons dan saam den HEERE ere geven,

die ons zo trouw en liefderijk gedenkt.

Wijdt Hem uw kracht, uw hart, geheel uw leven,

Die u Zijn Zoon, Zijn teerste liefde schenkt.

Laat Oost en West de blijde mare horen,

doet alle volken ‘t grote heil verstaan:

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren,

God zag den mens met welbehagen aan.

God zag den mens met welbehagen aan.

Beautiful Star – Lennart Moreé

The wise men of old saw a beautiful star,

Led on by its glory they travelled afar;

O’er mountain and valley ’til wanderings past,

Their gifts at the feet of the Saviour they cast.

Refrain:

Beautiful, beautiful star of the east,

Beautiful, beautiful star of the east,

scatter the shadows of sin far away,

lead us to Jesus, the Star of the day.

The star of the east was the herald of day,

the light everlasting that fades not away;

Its beams rising higher, O hasten and see:

The Light of the world shines for you and for me.

[Refrain]

The star of His Word guards His people today,

To sweet joy in Jesus ’tis leading the way.

Then still let us follow and lovingly bring

Our hearts and our offerings to Jesus our King.

[Refrain]

Vertaling:

 

De wijze mannen uit vervlogen tijden zagen een prachtige ster.

Geleid door zijn glorie reisden zij ver.

Over bergen en dalen tot de reis was voorbij.

Zij legden hun gaven aan de Heilands voeten neer.

 

Refrein.

Prachtige, prachtige ster van het oosten.

Prachtige, prachtige ster van het oosten.

Verdrijf de schaduwen van zonde ver weg.

Leid ons naar Jezus, de ster van de dag.

 

De ster van het oosten was de heraut van de dag,

het eeuwige licht dat niet vervaagt.

Zijn stralen schijnen hoger, o haast je en zie:

Licht van de wereld schijnt voor jou en voor mij.

(Refrein)

 

De ster van Zijn Woord bewaakt Zijn volk vandaag.

Tot tedere vreugde in Jezus leidt het de weg.

Laat ons dan stil volgen en brengen vol liefde

onze harten en gaven aan Jezus onze Koning

(Refrein)

Nu laat u mij in vrede gaan – bew. Lennart Moreé

Hoe lang nog tot uw vrede komt?

Wanneer vertroost U Israël?

Hoe lang tot uw gezalfde komt

en Davids huis in eer herstelt?

Hoor ons gebed, zie ons verdriet;

onthoud ons uw genade niet.

O Trooster, geef ons hoop en moed

als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;

ik zie de hoop van Israël.

Uw rijk van recht en vrede komt:

de volken zien en staan versteld.

Gezegend is de vredevorst,

de redder die uw volk verlost.

Gezegend is dit heilig kind,

dat door zijn dood de wereld wint.

Nu laat U mij in vrede gaan,

want U lost uw beloften in.

Born in a stable – Philip W.J. Stopford

Born in a stable in Bethlehem,

gently in manger laid,

Jesus the King of the human race.

Grant us your holy peace.

Mary and Joseph watch over Him there,

Oxen and ass by their side;

Worship together the holy Babe,

Saviour of all mankind.

Far from the east there came wise men three

bearing their gifts for a King.

kneeling to Him, who would save the world,

Jesus the Lord of all.

Though for our Saviour no room was found,

Son of the Highest of all.

Still in our hearts there is room for you

Come with your holy peace.

Vertaling:

 

Geboren in een stal in Bethlehem,

zachtjes in de kribbe gelegd:

Jezus, de Koning van de mensheid.

Geef ons Uw vrede.

 

Maria en Jozef waken over Hem,

ossen en ezel, aan hun zijde,

aanbidden samen het Heilige Kind.

Redder van alle mensen.

 

Ver uit het oosten kwamen wijze mannen, drie

Ze droegen hun geschenken voor een Koning.

Ze knielen voor de Koning, die de wereld zou redden.

Jezus, de Heer van iedereen.

Hoewel er voor onze Redder geen plaats was gevonden,

Zoon van de Allerhoogste,

is er alsnog plaats voor iedereen in onze harten.

is er alsnog plaats voor u in onze harten.

Kom met Uw Heilige Vrede.

Uw heilige vrede

Meditatie dominee De Jong

Wij aanbidden U – bew. Lennart Moreé

In het duister van de wereld

verscheen het Morgenlicht.

Want God gaf zijn Zoon aan mensen

die leven zonder zicht,

die kiezen voor het kwaad.

Hij, de Eeuwige, is het die ons nooit verlaat.

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Voor U!

Als een Lam werd Hij geboren,

Jezus, Zoon van God,

werd gekruisigd, is gestorven

Hij droeg de straf, de spot.

wij verwachten nu de Heiland,

die bevrijding brengt.

Heel de aarde zal met liefde zijn doordrenkt

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Voor U!

Zegen door dominee De Jong

 

Kerstlied voor jou – bew. Jaap Kramer

‘t Leek een nacht als alle and’ren, niets bijzonders, ongewoon.

Maar de mensheid zou verand’ren, want die nacht, gaf God Zijn Zoon

‘t Lijkt of niemand schijnt te weten, van jouw zorgen, en verdriet;

Zijn de mensen jou vergeten? Is er iemand die je ziet?

En misschien heb jij gebeden, op een troostend woord gewacht.

Weet dan, jij bent ook de reden, dat de Heiland kwam die nacht!

‘t Lijkt of niemand schijnt te weten, van jouw zorgen, en verdriet;

Zijn de mensen jou vergeten? Is er iemand die je ziet?

Had jij hiervan kunnen dromen? Het is kerstfeest, ook voor jou!

Want dat Kind dat is gekomen, is de Vorst van hoop en trouw!

Zing maar mee, met d’eng’len koren: “God de Eer, Halleluja!”

Heel de wereld mag het horen; Jubilate, Glorie – Ere zij God..

Ere zij God!