Programma kerstnachtdienst

Voorganger: Ds. Arjan Markus

Orgel: Gerard van der Zijden

Lector: David Visscher

Met muzikale medewerking van:

  • Christelijk gemengd koor ‘Delfshaven’ (1,5 m klein koor) o.l.v. Arjen Uitbeijerse.
  • Joyful Inspiration (Sander van der Kaaij en Iris Kamp -Schoonewille)
  • Lofprijzingsband Delfshaven (Frido de Kool, Louise Geluk, Daan Wildeman, Perrie Dijkstra, Evert-Jan Dijksta en Suzanne Schoonewille)
  • Organist Gerard van der Zijden.

21.45 u. – Muziek voor de dienst door het koor:

 

Hoor de Eng’len zingen d’eer (NLB 481)

Hoor, de eng’len zingen d’eer

van de nieuw geboren Heer

Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld

God verzoent der mensen schuld

Voegt u, volken, in het koor

dat weerklinkt de hemel door

zingt met algemene stem

voor het kind van Bethlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer

van de nieuw geboren Heer

Lof aan u die eeuwig leeft

en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt,

taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein

nieuw geboren zouden zijn.

Hoor, de engelen zingen d’eer

van de nieuw geboren Heer

Komt verwondert u hier mensen (NLB 478)

Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuw geboren Kind!

Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die ‘t al is, in gebreken,

ziet, die ‘t licht is, in de nacht,

ziet die ‘t goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.

  

Orgelmuziek

 

22.00 u – Welkom

 

Kerst medley (Kees Kraayenoord) – Lofprijzingsband

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,

komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng’len, hier geboren,

komt laten wij aanbidden 3x

die koning.

De hemelse eng’len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar ‘t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.

Komt, laten wij aanbidden 3x
die koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden 3x
die koning.

Eer zij God in onze dagen,

eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen,

roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader

en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde,

naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,

alle schuld tot elke prijs,

geef in onze levensdagen,

peis en vreê kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

  

O Heil’ge nacht – Koor

O heil’ge Nacht! Wij luist’ren naar Uw zangen,

wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem.

Machten des doods, zij hielden d’aard gevangen,

maar blij en troostvol klonk der eng’len stem,

laat Oost en West de blijde mare horen,

God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld:

Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren,

geeft Gode d’eer, Zijn Heilwoord is vervuld.

Geeft Gode d’eer, Zijn Heilwoord is vervuld.

Laat ons dan saam den HEERE ere geven,
die ons zo trouw en liefderijk gedenkt.
Wijdt Hem uw kracht, uw hart, geheel uw leven,

Die u Zijn Zoon, Zijn teerste liefde schenkt.

Laat Oost en West de blijde mare horen,
doet alle volken ‘t grote heil verstaan:
Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren,

God zag den mens met welbehagen aan.
God zag den mens met welbehagen aan.

 

Gebed

 

Zo is het beloofd (Sela) – Lofprijzingsband

Jezus als kind aan de wereld beloofd,

Komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.

Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?

De Verlosser wordt mens zoals wij.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;

Een redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.

Een lied over vrede aan herders gebracht.

Gloria zingt heel het engelenkoor.

Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Jezus de hoop voor een wereld in nood,

Komt in ons wonen en blijft voor altijd.

Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?

Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;

Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.

Een boodschap van vrede op aarde gebracht.

Gloria zingt heel het engelenkoor;

Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door

Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft.

U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.

Leven oneindig is wat U mij geeft;

U bent meer dan ik ooit had verwacht.

Lezen uit de bijbel: Matteüs 1:18-25

18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

In de stad van koning David –Koor

In de stad van koning David, in een nederige stal,

lag een kindje in de kribbe, ‘t was de Koning van ‘t heelal.

Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood,

allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.

Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal.

Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal:

Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Lezen uit de bijbel: Lukas2:1-17

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

  

Stille Nacht Heilige nacht (NLB 483) – Koor

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehem stal,

Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

 

Overdenking n.a.v.: Matteüs 1:20,21: De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

 

De nacht is haast ten einde (Gez. 130:1,2,4) – Koor

De nacht is haast ten einde,

de morgen niet meer ver.

Bezing nu met verblijden

de held’re morgenster.

Wie schreide in het duister

begroet zijn klare schijn,

als hij met al zijn luister

straalt over angst en pijn.

Zo is ons God verschenen

in onze lange nacht.

Hij die de eng’len dienen,

die eeuwen is verwacht,

is als een kind gekomen

en heeft der wereld schuld

nu zelf op zich genomen

en draagt ze met geduld.

God lijkt wel diep verborgen

in onze duisternis,

maar schenkt ons toch een morgen

die vol van luister is.

Hij komt ons toch te stade

ook in het strengst gericht.

Zijn oordeel is genade,

zijn duisternis is licht.

Geef ons vrede (Sela) – Lofprijzingsband

Hoeveel mijlen nog te reizen?

Welke wegen nog te gaan?

Welke ster zal ons wijzen

naar dat land waar geen grenzen bestaan?

‘t Is de droom van alle eeuwen:

de aarde nieuw, de mensen vrij,

maar geen huilen of schreeuwen

bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.

Schijn in de donkere nacht.

Geef ons vrede

waarop de schepping wacht.

‘k Zie Uw rijk in al die dromen.

‘k Zie Uw licht in elke traan

en ik bid: Uw rijk kome;

dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Dona nobis pacem.

Gebed

  

Wij aanbidden U – Koor

In het duister van de wereld

verscheen het Morgenlicht.

Want God gaf zijn Zoon aan mensen

die leven zonder zicht,

Hij gaf zijn zoon voor mensen,

die kiezen voor het kwaad.

Hij, de Eeuwige, is het die ons nooit verlaat.

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Voor U!

Als een Lam werd Hij geboren,

Jezus, Zoon van God,

werd gekruisigd, is gestorven

Hij droeg de straf, de spot.

wij verwachten nu de Heiland,

die ons bevrijding brengt.

Heel de aarde zal met liefde zijn doordrenkt

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Wij aanbidden U, o Heilig Kind

en leggen ons leven voor U.

Voor U!

Digitaal collectemoment – via Givt

De collecte is bestemd voor Stichting Bootvluchteling. www.bootvluchteling.nl

  1. Open de app | 2. Kies het bedrag dat je wil geven | 3. Kies de derde optie uit de Lijst – ‘geven’
  2. Vul in bij het zoekbalkje ‘Delfshaven’ | 5. Selecteer de kerk en toets onder in je scherm op ‘geven’ | 6. Druk op ‘volgende’ om de gift te voltooien.

Liever per bank overmaken? Giften: NL36RABO0373717709

Joyful Inspiration: ‘The Most Wonderful Birthday of all’ (Daniel Rouwkema)

 

Ere zij God – Koor

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,

Ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

 

Zegen

Orgelmuziek

Kerkdienst 1e Kerstdag

Doe online mee met de Kerstdienst van 1e Kerstdag 25 december vanaf 9.45 uur via

www.pelgrimvaderskerk.nl

 

Wilt u meer informatie over onze gemeente?

Meer weten over geloof?

 

Hervormde Gemeente Delfshaven

p/a  Aelbrechtskolk 33-b

3025 HB Rotterdam

Info@pelgrimvaderskerk.nl

www.pelgrimvaderskerk.nl