ANBI-gegevens College van Kerkrentmeesters

De Hervormde Gemeente Delfshaven te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Rotterdam Delfshaven.

 • Naam ANBI
 • Telefoonnummer
 • RSIN/Fiscaal nummer
 • Website adres
 • E-mail
 • Bezoekadres
 • Postadres
 • HERVORMDE GEMEENTE TE DELFSHAVEN
 • 010-4774156
 • 002535968
 • www.pelgrimvaderskerk.nl
 • info@pelgrimvaderskerk.nl
 • Aelbrechtskolk 20
  3024RE ROTTERDAM
 • Aelbrechtskolk 33b
  3025HB ROTTERDAM

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken CCBB (zie ook Toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden | Protestantse Kerk in Nederland). (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.pelgrimvaderskerk.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2024-2029.

Onderstaand een de samenvatting van het beleidsplan van de kerkrentmeesters:

KERKRENTMEESTERSCHAP

Kerkrentmeesterschap is het beheer van de middelen en goederen die toebehoren aan onze gemeente (met uitzondering van gelden met een diaconale bestemming), het werkgeverschap van de aan onze gemeente verbonden (missionair) werkers en het voorzien in de arbeidsregelingen van de predikanten. Deze taak is door de kerkenraad gedelegeerd aan het college van kerkrentmeesters (CvK)

Missie

Als kerkenraad willen we middels het CvK mogelijk maken dat de gemeenteleden de kerkelijke activiteiten in onze gemeente als discipelen van Jezus Christus kunnen uitvoeren, continueren en, waar nodig, uitbreiden.

Visie

Werving en goed beheer van toevertrouwde gelden en overige middelen en bewustmaking van de financiële verantwoordelijkheid van de gemeenteleden.

Concreet betekent dit:

 • het beschikbaar stellen van de benodigde huisvesting en hulpmiddelen voor de kerkelijke activiteiten van onze gemeente;
 • het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen voor de kerkelijke activiteiten van onze gemeente;
 • een zorgvuldig, efficiënt en kostenbewust beheer van de beschikbare gelden en eigendommen van onze gemeente door middel van, onder andere, (i) een meerjaren begroting die voorziet in een reserve voor personeelslasten en groot onderhoud van gebouwen en (ii) een zorgvuldig beleggingsbeleid;
 • het creëren van kostenbewustzijn bij de gemeenteleden ten aanzien van de diverse kerkelijke activiteiten van onze gemeente en het stimuleren van gemeenteleden om actief bij te dragen aan de financiering van de activiteiten van onze gemeente;
 • het zijn van een o goed werkgever voor onze werkers en o betrouwbare partner voor leveranciers, ingeschakelde derden en andere relaties;
 • het verantwoording afleggen aan onze gemeente door middel van het (i) verstrekken van informatie over beschikbare gelden (kerkbalans, collectes, legaten, schenkingen) en de besteding daarvan en (ii) jaarlijks publiceren van een begroting en jaarrekening;
 • met betrekking tot de vrijwilligers in de gemeente: o het formuleren van een vrijwilligersbeleid waaronder het opstellen en toepassen van een Gedragscode en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor situaties die daarom vragen. o het samenstellen van een afgewogen pakket van vrijwilligerstaken, en o het adequaat invullen van de vrijwilligerstaken door de diversiteit aan talenten van gemeenteleden op een juiste manier te benutten (individueel discipelschap).

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

zie: www.pelgrimvaderskerk.nl

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Onderstaand de staat van Baten en Lasten: