ANBI-gegevens College van Diakenen

De Hervormde Gemeente Delfshaven te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Rotterdam Delfshaven.

 • Naam ANBI
 • Telefoonnummer
 • RSIN/Fiscaal nummer
 • Website adres
 • E-mail
 • Bezoekadres
 • Postadres
 • DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE DELFSHAVEN
 • 010-4774156
 • 007123516
 • www.pelgrimvaderskerk.nl
 • info@pelgrimvaderskerk.nl
 • Aelbrechtskolk 20
  3024RE ROTTERDAM
 • Aelbrechtskolk 33b
  3025HB ROTTERDAM

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken CCBB (zie ook Toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden | Protestantse Kerk in Nederland). (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.pelgrimvaderskerk.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2024-2029.

Onderstaand een de samenvatting van het beleidsplan van de kerkrentmeesters:

14. DIACONAAT

Wij willen Christus navolgen, Zìjn discipelen zijn. Jezus is gekomen als Iemand die dient. Daarom willen wij ook dienen. Het diaconaal omzien naar onze naasten, dichtbij en ver(der) weg, is ook een afspiegeling van God die naar ons omzag. Zijn liefde mag ons overweldigen, zodat deze liefde ook mag worden uitgedeeld aan anderen.

Missie

Als kerkenraad willen we middels het College van Diakenen (CvD) voorbij onszelf kijken en de noden bij anderen zien. Soms bieden we tijdelijke hulp, soms proberen we een situatie te verbeteren. De doelstelling van de diaconie is samengevat: “Tot helper zijn voor hen die geen helper hebben”.

Visie op Barmhartigheid

Volgelingen van Jezus zorgen volgens de Bijbel voor hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. Dit houdt in dat we belangeloos uitreiken naar onze medemensen die hulp nodig hebben bij de primaire levensbehoeften. Belangrijk hierin is dat we contact met elkaar houden en met name met de mensen die in eenzaamheid raken. De diaconie stelt zich ten doel om vanuit de bijbelse opdracht tot barmhartigheid haar handelen in de kerk, de wijk, de stad, het land en de wereld te vervullen.

Concreet betekent dit:

 • het bieden van financiële en geestelijke hulp in noodsituaties, binnen en buiten de gemeente;
 • aandacht en zorg voor gevangenen (o.a. in het detentiecentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers);
 • ondersteuning van diaconale initiatieven (o.a. Samen010);
 • het organiseren van het jaarlijkse Diner d’Église rond kerst;
 • aanwezig zijn in de wijk met inloophuis De Brug;
 • praktische hulp en aandacht voor mensen binnen of buiten de gemeente met als voorbeeld de Barmhartige Samaritaan (ook inloophuis De Brug)
 • het ondersteunen en mede-opzetten van een ‘Buddy-systeem’ voor ouderen van de gemeente.

Visie op Gerechtigheid

God doet wat Hij beloofd heeft. Hij belooft dat Hij zijn volk uit nood en ellende zal verlossen, wanneer zij een beroep op hem doen. God maakt werk van recht en gerechtigheid voor mensen. De diaconie wil zich inzetten voor sociale gerechtigheid. Zo nodig spreekt zij de overheid en de samenleving aan op haar verantwoordelijkheden hierin.

Concreet betekent dit:

 • aandacht vragen voor werelddiaconaat en vluchtelingenwerk;
 • appelleren aan de samenleving door aandacht te vragen voor (sociale) ongerechtigheid, bijvoorbeeld door het actief benaderen van de media;
 • bij de (plaatselijke) politiek aandacht vragen voor structurele problemen in de wijk (signaalfunctie);
 • aandacht vragen voor de vervolgde kerk (ZWO);
 • Het aanbieden van Micha-cursus.

Visie op Dienstbaarheid

Diaconie is afkomstig van het Griekse ‘diakonia’, dat dienen betekent. De diaconie wil dienstbaarheid in de praktijk brengen, zowel in de richting van God als in de richting van de mensen.

Concreet betekent dit:

 • dienen aan de Tafel van de Heer;
 • het voorbereiden van de voorbeden;
 • de inzameling van de liefdegaven;
 • het beheer en het in stand houden van de diaconale financiën met als doel continuering van het diaconale werk.
 • deelnemen aan en het actief steunen van de activiteiten van Serve the City.

Visie op Verbondenheid

De diaconie wil kerk en samenleving verbinden door mensen van binnen en van buiten de gemeente met elkaar in contact te brengen voor diaconale activiteiten op het gebied van dienstbaarheid, hulp, armoede, eenzaamheid en gerechtigheid. Onder verbinden verstaan wij ook het activeren en enthousiasmeren van gemeenteleden en het stimuleren van deelname aan en steun voor diaconale projecten.

Concreet betekent dit:

 • participeren in de verschillende overlegvormen die er zijn buiten de gemeente:
 • het mede-ontwikkelen van een visie op het vrijwilligersbeleid; het toerusten van de vrijwilligers op hun bijdragen aan (diaconale) projecten en de praktische invulling hiervan;
 • betrokkenheid tonen naar activiteiten binnen de gemeente (o.a. Sint voor Kint);
 • eenmaal per jaar als diaconaal team deelnemen aan een diaconaal evenement (bijvoorbeeld De Nacht van de Vluchteling);
 • het organiseren van gemeenteavonden over actuele, diaconale thema’s;
 • het actief genereren van publiciteit om aandacht te vragen voor het werk van de diaconie, binnen en buiten de gemeente;
 • het bieden van ondersteuning bij uitzending naar het buitenland van gemeenteleden met een diaconale opdracht;
 • het zoeken van verbinding en samenwerking met andere kerkelijke gemeenten en instanties in ons stadsdeel;
 • het oproepen voor financiële bijdragen bij (diaconale) projecten.

Om deze doelstelling in praktijk te brengen, maakt de diaconie ieder jaar een werkplan, waar zij het komende jaar vanuit de bovengenoemde visies en actualiteit haar speerpunten bepaalt.

14.1. Inloophuis

De Brug Inloophuis De Brug is het diaconale gezicht van de Hervormde Gemeente Delfshaven en dè manier waarop wij ons naar de maatschappij/wijk/directe omgeving profileren. We zijn present in de wijk en zijn een helper voor hen die geen helper hebben. Kernwaarden zijn barmhartigheid, gerechtigheid, dienstbaarheid en integriteit.

Waar gaat De Brug voor?

Het creëren van een lokale gemeenschap van en voor mensen die in een sociaal isolement verkeren en daardoor een netwerk opbouwen dat naar hen omziet. Er is plek, aandacht, respect voor iedereen. De Brug heeft de functie van een huiskamer waarin voor iedereen tijd en ruimte is voor ontmoeting. Vanuit de presentie bieden we verdere praktische en maatschappelijke hulp. Daarbij gaan we uit van de behoefte die er is onder de mensen (vraaggericht). Door te werken vanuit de afhankelijkheid van God brengen we mensen bij God en God bij de mensen. Het opbouwen van relaties en mensen met elkaar verbinden is belangrijk. Activering en participatie zijn gewenste bijeffecten. Daarnaast is De Brug een missionaire werkplaats. Gemeenteleden en studenten zijn nodig en welkom op deze leerplek als discipel van Jezus.

14.2. Zending, Werelddiaconaat en Wereldkerk

De kerkenraad vindt het belangrijk dat we ons er als gemeente van bewust zijn dat we onderdeel uitmaken van de Gods kerk in de wereld. Dit betekent dat we ons verbonden voelen met christenen uit de hele wereld, en door actief onze betrokkenheid te tonen kan de gemeente op veel plaatsen in de wereld tot zegen zijn.

Visie:

We willen dat zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking een herkenbare en zichtbare plaats binnen de gemeente heeft. Dit wordt vormgegeven middels de volgende aandachtsgebieden:

Zendingswerkers

Aandacht voor het zendingswerk in het algemeen en specifiek voor de zendingswerkers die met ons verbonden zijn.

Vervolgde kerk

Aandacht voor christenen in landen waar geloofsvrijheid niet vanzelfsprekend is.

Verschil arm-rijk

Aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties.

Concreet betekent dit:

 • De gemeente steunt werkers die vanuit de gemeente uitgezonden zijn naar het buitenland;
 • Het aanvragen van voorbeden voor specifieke projecten binnen de hierboven genoemde doelen;
 • De diaconale collecten en de Avondmaalsbestemmingen voor specifieke projecten binnen de hierboven genoemde doelen.

ZWO en Thuisfrontcommissie(s) (TFC’s)

De ZWO commissie heeft als taak de vorengenoemde aandachtsgebieden te bewaken en te helpen concretiseren. De TFC’s richten zich met name op de zendingswerkers.

 • De ZWO commissie ondersteunt het werk binnen de gemeente op drie manieren te weten:
 • Bidden: De ZWO vraagt voortdurend gebed voor de uitgezonden zendingswerkers, voor de vervolgde kerk elders in de wereld en voor bewustwording bij gemeenteleden van het verschil tussen hier en daar, tussen rijk en arm
 • Geven: Vanuit onze motivatie en vanuit onze gezegende positie in het westen stimuleert de ZWO gemeenteleden gul bij te dragen aan de ondersteuning van uitgezonden gemeenteleden, en draagt hier ook zelf aan bij door inzamelingsacties.
 • Doen: De commissie steunt daarom een ieder die zich geroepen voelt om in het buitenland vorm te geven aan de wereldwijde roeping van Christus, niet alleen met woorden, maar juist ook door het met daden te bewijzen.
 • De TFC’s ondersteunen de werkers bij het uitvoeren van hun werk en onderhouden het contact tussen de gemeente en de werkers.

De ZWO commissie ondersteunt de thuisfrontcommissies bij dit werk en zorgt voor onderlinge afstemming tussen de thuisfrontcommissies, bijvoorbeeld bij het organiseren van inzamelingsacties.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Onderstaand de staat van Baten en Lasten: