Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 21 oktober 10:00 Ds. A.J. Zoutendijk

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen NLB 280: 1, 2, 3, 7 (staande)

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan

3. Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 147: 1, 2

1. Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

2. Hij telt het leger van de sterren,
Hij roept bij name hen van verre.
Groot is de Here, groot in krachten,
er is geen grens aan zijn gedachten.
Die zich ootmoedig aan Hem geven,
schenkt Hij een overvloed van leven.
Maar Hij vernedert goddelozen,
die trots hun eigen weg verkozen.

• Gods gebod
• Zingen Gezang 463: 1, 2, 4
• Zingen ‘Heer, U bent mijn leven’

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt
U woord is het pad, de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

• Zingen kinderlied

Ik volg de Heer (ik volg de Heer)
want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet)
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar maar toch oke!

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Psalm 34 en 1 Petrus 3: 8-15A
• Zingen Psalm 34: 5, 6, 9

5. Komt kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

6. Wie houdt het rechte spoor,
Gods oog is hem een vriendlijk licht,
en wie zich smekend tot Hem richt,
vindt bij Hem open oor.
Maar Gods geducht gelaat
treft alle bozen met zijn vloek.
Hij delgt hun namen uit zijn boek,
hun heugenis vergaat.

9. De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

• Preek over Psalm 34: 13-15 ‘Heb je het leven lief?’
• Zingen Psalm 125: 1, 2, 4

1. Wie op den Here God vertrouwen
staan als de Sion vast.
Hoe hoog het onheil wast,
zij wank'len niet die op Hem bouwen.
Zij zullen als de berg des Heren
de tijd trotseren.

2. Hoog is Jeruzalem omgeven
door bergen sterk en steil,-
een stad van vrede en heil.
Zo is de Here heel hun leven
rondom hen die zijn woord bewaarden,
zijn volk op aarde.

4. Wie op de dwaalweg zet zijn voeten
en wie in eigenwaan
kwaad doet, zal 't kwaad vergaan.
Maar laat wie goed doet goed ontmoeten,
wie vraagt naar U, Heer, richt zijn schreden!
Schenk Israël vrede!

• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Gezang 426: 1, 5 (staande)

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

Zondagmiddag 21 oktober 17:00 Ds. H.G.J. van Dolder

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Psalm 118: 1 (staande)

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen NLB 975: 1, 2, 3

1. Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied.
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2. Jezus roept ons te belijden,
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

3. Jezus roept ons tot de ander
Zo verschillend als wij zijn
Ras of huidskleur, rangen, standen
Jezus trekt geen scheidingslijn
Ga met vrienden en met vreemden
Ga met mensen groot en klein
Ga met zaligen en zoekers
Die op zoek naar waarheid zijn

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Lezing uit de Bijbel: Ezechiel 36: 26 en 27
• Zingen Psalm 131

1. O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

3. Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.

• Lezing uit de Bijbel: Johannes 3: 1-21
• Zingen Gezang 437

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

• Preek
• Muzikale meditatie
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen Gezang 231: 1, 2

1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2. Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Gezang 459: 1, 2, 3, 4 (staande)

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2. Lied'ren zingend vol vertrouwen
tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

4. In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus