Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 9 december 10:00 Ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) Gezang 118 (NLB 442)

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 72: 1, 4

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

• Gods richtlijnen voor ons leven
• Zingen ‘Heer Gij hebt dit leven’ (Elb 301)

1. Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven
als een park, een paradijs,
als een tuin om te betreden, hof van heden;
Here God, kyrieleis!

2. God, wat is er van gekomen? Onze dromen
zijn door eigen schuld vergaan.
Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven
is dit menselijk bestaan!

3. Kom ons harde hart bekeren, kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde, niet door zwaarden,
niet door kracht noch door geweld.

• Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)

Wees niet bang, Maria,
God zal met je zijn.
Wees niet bang, Maria,
Want je mag de moeder zijn
Van de Zoon van God…

Wees niet bang, Maria,
God komt heel dichtbij.
Wees niet bang Maria,
Het is wonderlijk en blij,
Hij is de Zoon van God

Hij is de Messias
Koning van Sjaloom.
Net als ieder kindje
Komt Hij heel gewoon.
Hij is de Verlosser,
Jaar op jaar beloofd,
Jezus is de Redder
Voor wie in Zijn naam gelooft.
Hij is de Zoon van God.

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Lukas 1: 46-55
• Zingen ‘Bron van licht en leven’ (Opw 180: 1, 3)

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

• Preek
• Zingen NLB 157a

1. Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.

2. Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

3. Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

4. Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

• Onderwijs over het Heilig Avondmaal
• Bidden en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Zingen ‘Licht van de wereld’ (Opw. 595)

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein

En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Refrein

• Vieren van het Heilig Avondmaal
• Zingen tijdens de viering: Psalm 146: 1, 3, 4

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

• Dankgebed
• Collecte
• Zingen (staande) Gezang 121: 1, 4 (NLB 438)

1. God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de Koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

4. Gij armen en verdrukten,
waar gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd,
houdt moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw Held ontvangen,
de Vorst van uw verlangen,
met lied'ren zonder tal!

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 9 december 17:00 Ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) NLB 975: 1, 4, 5

1. Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2. Jezus roept ons te belijden,
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil’ge zondaars,
wees te gast bij God, de Heer.

• Stilte
• Bemoediging en groet
• Psalm 40: 2, 3

2. Zalig de man die op den Heer vertrouwt,
geen acht slaat op de eigenwaan
van die hun eigen wegen gaan,
maar die de leugen uit zijn leven houdt.
Mijn God, ik wil U roemen
en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.
Wil ik ze tellen, Heer,
ik zie er telkens meer,
't gaat boven mijn bereik.

3. Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
en zelf ontsluit Gij mij het oor:
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,
om op uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei;
"O Here, zie, ik kom!"

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Jakobus 1:18, 21-25; 2:14-26
• Zingen Gezang 7: 1, 4

1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

• Preek
• Muziek
• Zingen NLB 377: 1, 2, 3, 4

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en Zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.

• Viering Heilig Avondmaal
• Zingen geloofsbelijdenis
• Bidden
• Collecten
• Zingen (staande) Gezang 398

1. Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

3. En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

4. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

7. In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelmuziek

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Kaarsjesavond

Klik op de afbeelding voor meer informatie:

kaarsjesavond

 

Activiteiten

ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 17 dec - 19:30 uur - Kaarsjesavond