Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 5 augustus 10:00 Ds. C. Cluistra

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Psalm 135: 1, 3 (staande)

1. Halleluja! looft den Heer,
prijst zijn naam en majesteit,
toegewijden aan zijn eer,
die vanouds zijn knechten zijt,
gij die uw verheven plicht
in de tempelhof verricht.

3. Boven al wat blinkt in eer,
boven alle machten uit,
is de Heer een enig Heer.
Hij volvoert wat Hij besluit.
Hemel, aarde, zee en land,
zelfs de oervloed dwingt zijn hand.

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 135: 9, 10

9. Wat men ook tot goden wijdt,
't is maar schijn en onbezield.
Al wie afgodsbeelden snijdt
en voor eigen maaksel knielt,
gaat te gronde met het goud
waar hij blind'lings op vertrouwt.

10. Zegen, Israël, den Heer,
priesters, looft zijn majesteit,
tempeldienaars, prijst zijn eer,
looft Hem, wie zijn naam belijdt.
Hij woont bij ons in gena.
Prijst den Heer. Halleluja!

• Gebed van verootmoediging
• Gods richtlijnen voor ons leven
• Zingen ELB 228

Heer, U staat in ons midden,
Uw nabijheid maakt ons stil;
tot U richt zich ons bidden,
ons zoeken naar uw wil.

Vol liefde zijn uw ogen,
U noemt mijn echte naam;
geduldig met mijn pogen
leert U mij recht te staan;

en waar ik steeds bleef falen
om uw liefde recht te doen,
daar kom uw Geest neerdalen
en bouwt ook daar uw troon.

Zo bent U steeds aanwezig
als de Koning die regeert;
zo blijft U met ons bezig,
tot elke daad U eert.

• Zingen kinderlied ‘is je deur nog op slot’

Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Handelingen 14: 8-23
• Zingen Gezang 431: 1, 3, 7

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wondren doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.

3. Wat onze God in de aanvang schiep,
dat wil Hij ook bewaren;
wat onze God tot aanzijn riep
doet Hij zijn trouw ervaren.
De Heer regeert, en het is goed
waar Hij de mensen wonen doet.
Geeft onze God de ere!

7. Gij allen die van Christus zijt,
geeft onze God de ere!
Die 't merk draagt van zijn majesteit,
geeft onze God de ere!
Roept, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geeft onze God de ere!

• Preek “Bekeer je tot de levende God”
• Zingen Gezang 426: 2, 5

2. Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen NLB 150a (staande)

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 5 augustus 17:00 Ds. A.J. Zoutendijk

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen NLB 287: 1, 5 (staande)

Rond het licht dat leven doet
Groeten wij elkaar met vrede
Wie in voor- of tegenspoed
Zegen zoekt, mag binnen treden
Bij de Heer zijn wij hier thuis,
Kind aan huis

Rond het licht dat leven doet
Groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
Zegen wie uw liefde delen, -
Licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

• Stil gebed
• Bemoediging en Groet
• Zingen Psalm 46: 1, 2, 3

1. God is een toevlucht t' allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zee‰n overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

2. De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

3. Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren".
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

• Gebed
• Lezing uit de Bijbel: Jesaja 37: 8-38
• Zingen Gezang 30: 1, 4

1. Wie mat de waat'ren in zijn holle hand,
bepaalde in het scheppingslicht
van berg en heuvel het gewicht?
Wie is het die de hemelbol omspant?
Wie gaf Hem raad en reden
die aller eeuwigheden
begin en einde draagt?
Hebt gij het niet gehoord?
Weet gij het niet? Het woord!
o volk, dat naar Hem vraagt.

4. Hebt gij dan geen begrip van laag en hoog,
is 't u van oudsher niet bericht?
God heeft zijn zetel hoog in 't licht:
sprinkhanen zijn de mensen in zijn oog.
Geweldenaars en rijken
die vast geworteld lijken,
zij worden uitgewist,
als Hij in 't firmament
zijn weidse vierschaar spant
en hun geding beslist.

• Preek over Jesaja 37: 16, 20
• Meditatieve orgelmuziek
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen Gezang 21: 4

4. Hij is 't, die hemelen, zee‰n en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

• Gebed, stil gebed en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Psalm 102: 10 ,13 (staande)

10. Ja, de Heer komt ter bevrijding,
opdat Sion blij de tijding
van zijn grote daden meldt
en Jeruzalem vertelt,
hoe verlosten huiswaarts keren
roemend in de naam des Heren.
Alle volken, alle rijken
brengen Hem hun huldeblijken.

13. Gij, dezelfde, gist'ren, heden,
zult de toekomst tegentreden,
zult dezelfde zijn altijd,
eindeloos in majesteit.
Zo zult Gij uw trouw betonen,
ja, uw volk zal veilig wonen.
En de komende geslachten
zal altoos uw vrede wachten.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus