Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 26 november 10:00 ds. A. Markus 

Morgendienst

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) ELB 167
1. allen
Wees voor mijn vooruitzicht, o Heer door de tijd:
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht.
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht.

2. vrouwen
Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:
Gij - machtige Vader; ik - waarlijk uw kind,
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.

3. mannen
Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild,
mijn zwaard voor de strijd die de luchten
doortrilt.
Uw Naam is mijn toren, waar 'k veilig vernacht;
o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht.

4. cantorij
Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer,
want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer!
Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd;
mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd.

5. allen
Zon, die de hemel met vreugde regeert,
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert!
O Hart dat mijn hart en 't heelal houdt omvat,
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad.

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 107: 1, 19

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

19. Wie nooddruft heeft, hij hope;
een herder is de Heer.
Hij doet de toekomst open,
hun leven neemt een keer.
Al wie het goede doet
zal zien en zich verheugen;
de waarheid spreekt voorgoed,
verstommen zal de leugen.


• Gods richtlijnen voor ons leven
• Zingen Opw 343 ‘Heilige Geest van God’

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

• Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)

Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
Refrein

Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.

Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: 1 Thessalonicenzen 1 en 4:13-18
• Zingen Psalm 33: 7, 8

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

• Preek
• Zingen Gezang 446: 1, 2, 5, 6, 7 (NLB 512)

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2. Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

• Cantorij zingt: ‘Verleih’ uns Frieden’ (F. Mendelssohn)

Verleih’ uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unser’n Zeiten,
Es ist doch ja kein Ander’ nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, unser Gott alleine

Geef ons genadig vrede,
Heer God, in onze tijd!
Er is immers geen ander
die voor ons zou kunnen strijden,
dan U, onze God, alleen.

• Gedachtenis van onze broeders en zusters die dit kerkelijk jaar zijn overleden
• Zingen Gezang 103: 1 cantorij - refrein allen, 2 cantorij - refrein allen, 3 allen
• Bidden en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecte

• Zingen (staande) NLB 416:
1. allen
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. vrouwen en cantorij - laatste regel allen
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. mannen en cantorij - laatste regel allen
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. allen
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel: J.S. Bach -Preludium in Es-dur BWV 552

Zondagmiddag 26 november 17:00 ds. P.L. de Jong

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen Psalm 138: 1 (staande)

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

• Stil gebed
• Bemoediging en Groet
• Zingen Psalm 138: 2, 3, 4

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

4. Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

• Gebed
• Lezing uit de Bijbel: Johannes 6: 15-21 en Johannes 14: 1-6
• Zingen Gezang 447

1. God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

2. Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is souverein.

3. Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.

4. Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

5. Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

6. Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.

• Preek
• Meditatieve muziek door Jeanette Ambachtsheer (viool) en Gerard van der
Zijden (piano): Chansons Louis XIII- Fr. Kreisler.
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen Psalm 68: 7

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

• Bidden, stil gebed en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Gezang 262: 1, 3 (staande)

1. Op, waakt op! zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,
gij maagden, die de Heer verbeidt?
Gij slapenden, ontwaakt,
de Bruidegom genaakt!
Halleluja,
nu opgestaan!
Het feest breekt aan;
gij moet Hem ijlings tegengaan.

3. Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
een koor van mens' en englenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit den hogen:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 (J.S. Bach)

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

Geen agendapunten