Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 18 februari 09:00 ds. K. van Meijeren

Ochtenddienst

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen Psalm 63: 1, 3

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,-
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

3. Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 40: 2, 3

2. Zalig de man die op den Heer vertrouwt,
geen acht slaat op de eigenwaan
van die hun eigen wegen gaan,
maar die de leugen uit zijn leven houdt.
Mijn God, ik wil U roemen
en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.
Wil ik ze tellen, Heer,
ik zie er telkens meer,
't gaat boven mijn bereik.

3. Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
en zelf ontsluit Gij mij het oor:
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,
om op uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei;
"O Here, zie, ik kom!"

• Lezing van de Wet des Heren
• Zingen Psalm 40: 4

4. Ik breng de blijde boodschap van uw recht
aan al wie U zijn toegedaan,
dat zij uw wonderen verstaan
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt.
Ik spreek, dat woord met klaarheid,
opdat uw trouw en waarheid
door elk begrepen wordt.
Heer, ik weerhoud mij niet,
maar loof U in mijn lied
met een blijmoedig hart.

• Zingen kinderlied

Dit is m'n hand en dat is m'n voet: 'k heb ze allebei nodig.
Waar moet ik heen als één het niet doet?
Niets is er overbodig.
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen.
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen.
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel.
Alles is nodig, niets te veel. Alles is nodig, niets te veel.

M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet:
"Ik heb jou niet nodig"
Stel je 'ns voor, dan ging het niet goed. Niets is er overbodig.
Want al kan ik met m'n handen ballen,
zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen...
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar.
Alles is nodig voor elkaar. Alles is nodig voor elkaar.

Ik ben de hand en jij de voet, wij zijn allebei nodig.
Wat ik niet kan, kan jij juist goed.
Niemand is overbodig.
Jij bent gemaakt om mee te spelen,
te lachen en te huilen en alles mee te delen...
Niemand is minder, niemand is méér.
Ieder is nodig bij de Heer. Ieder is nodig bij de Heer.

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Lukas 9: 28-36, 2 Petrus 1: 16-19
• Zingen Gezang 173

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

• Preek; ‘Zij spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen’ (Lukas 9: 28-36)
• Zingen Opwekking 717 ‘Stil mijn ziel..’

Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een vaste geest
binnen in mij die rust in U alleen.

Stil mijn ziel, wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een vaste geest
binnen in mij die rust in U alleen.

Stil mijn ziel, wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een vaste geest
binnen in mij die rust in U alleen.


• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecte
• Zingen Gezang 75: 1, 2, 3

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

3. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 18 februari 17:00 ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) Psalm 107: 1, 3, 4

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

3. Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan;
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.

4. Laat ons nu voor den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

• Stilte
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 97: 1, 3, 6

1. Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

3. De hemel, Heer, verbreidt
alom uw majesteit,
uw glorie komt getogen
voor aller volken ogen.
Hen, die zich wendden tot
een beeld, een leugengod,
hebt Gij beschaamd, o Heer;
gij goden, buigt u neer:
Hij heeft uw macht geknot.

6. Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Psalm 115, Matteüs 5:13-16, 1 Petrus 4:7-11
• Zingen Psalm 50: 7, 11

7. Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid,
voldoe aan uw geloften, Hem gewijd.
Dan zult gij, als het onheil u omringt,
wanneer de angst u in de engte dringt,
Mij roepen en Ik zal het al doen keren.
Ik geef u ruimte en gij zult Mij eren.

11. Zo spreekt de Heer; al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan.
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan.
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren;
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

• Preek bij ”Soli Deo Gloria (alleen aan God de eer)”
• Meditatieve orgelmuziek
• Zingen Gezang 473: 1, 2, 3, 10

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

• Zeggen geloofsbelijdenis (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter helle,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de opstanding van het vlees;
en het eeuwige leven.
Amen.

• Bidden
• Collecten
• Zingen (staande) Gezang 434: 1, 2, 3

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelmuziek

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Alpha

 Alpha

 

 Alpha 2

Activiteiten

ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 09 apr - 18:00 uur - Alphacursus