Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 3 februari 10:00 Ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen NLB 612 (staande)

Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.

Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

Getekend voor ons leven
als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!

• Stil gebed, Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 93

1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

• Gods richtlijnen voor ons leven uit Romeinen 6
• Zingen Psalm 116: 1, 4, 8

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

• Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)

Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar Jona die zei 'nee,
Ik wil niet naar die nare stad
De mensen daar die kunnen me wat'
Zei Jona en hij ging op pad
Tot hij een schip gevonden had
Dat voer naar Tarsis over zee
Maar niet naar Ninevé

Jona, Jona, ga naar Ninevé
- 'Ik wil niet'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar God ging met hem mee
Hij stuurde 't schip in een orkaan
En de mensen riepen 'We vergaan'
En ach, het lot wees Jona aan
Die zei 'Ik heb wat doms gedaan
Ik wou niet luisteren
naar Gods woord
Gooi mij maar overboord'
- Plons!

Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar daar zwom een vis in zee
Die lustte Jona al te graag
Drie dagen zat hij in zijn maag
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd
Ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
En spuugde hem aan land

Jona, Jona, ga naar Ninevé - 'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé - 'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar NInevé
-'Ik ga naar Ninevé'

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Jona 2
• Zingen NLB 130c

1. Uit de diepten roep ik U Heer, mijn God,
Ik heb U nodig, Here luister nu ik schor gebeden
fluister, luister toch, Heer, luister toch.

2. Als U niets dan zonden zag,
Heer, mijn God,
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag, ons diep ontzag.

3. Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God,
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op het licht,
het morgenlicht.

4. Israël, hoop op de Heer .
Hoop op God,
want Hij heeft zich
aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

• Preek
• Zingen Gezang 345: 1, 2, 4, 5, 6 (NLB 352)

1. Jezus, Meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donk're nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

4. Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.

5. Gij hebt, uit de dood verrezen,
't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
't water brengt ons weer aan land.

6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

• Onderwijs over de doop
• Bidden
• Zingen Gezang 335: 1, 2, 3, 4, 5 (NLB 348) (kinderen worden binnen gebracht)

1. Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

2. Hier zijn wij dan:
van U is 't jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.

3. Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriendlijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

4. Geef ons uw naam,
de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.

5. Het water wacht
en 't kind ontvangt uw zegen,
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen
en niemand rukt het uit uw macht.

• Doopgelofte en bediening van de Heilige Doop
• Zingen door de kinderen
• Belofte van de gemeente
• Zingen Psalm 134: 3 en Zingende gezegend 237:5 (staande)

Uit Sion, aan de HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Uw naam zij glorie toegebracht,
die naam draagt nu een nieuw geslacht –
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
lof zij U, Vader, Zoon en Geest!

• Bidden en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecte
• Zingen (staande) NLB 939

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 3 februari 17:00 Ds. W. Markus

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen Psalm 84: 3, 4 (staande)

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Aanvangstekst - Romeinen 8: 18
• Zingen Gezang 435: 2, 5

2. Heer, ons lot is in uw handen,
en het is uw hartewens,
naar uw beeld ons te verand'ren,
Jezus Christus, nieuwe mens.
O Gij zijt ons zeer genegen,
ook al doet uw liefde pijn
en al smaalt men allerwegen,
dat wij uw gevang'nen zijn.

5. Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

• Gebed
• Lezing uit de Bijbel - Efeze 1: 15-23 en Jesaja 35: 1-10
• Zingen Psalm 99: 1, 2, 3, 4

1. God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

2. God, die recht gebood,
is in Sion groot;
van zijn troon belacht
Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht
is uw naam, o Here;
laten zij die eren!

3. Niet op bruut geweld
hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt;
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.

4. Maakt Hem altezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
knielt voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren.

• Preek over de tekst uit Efeze 1: 18
• Meditatief orgelspel
• Zingen Gezang 483

1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2. Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinst'rend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

3. God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe een ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

• Lezing van de Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen Gezang 303: 1, 4, 5

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

4. In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Psalm 73: 9 (staande)

9. Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

 

Activiteiten

Geen agendapunten