Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 24 juni 10:00 Ds. W.M. van Laar

• Orgelspel
• Welkom
• Orgelspel
• Zingen Gezang 381 (staande)

1. Het nieuwe daglicht staat ons borg
voor Gods genade en Vaderzorg,
die ook in nacht en duisternis
ons zonneklaar gebleken is.

2. Zodra ons oog het licht ontmoet
en ons gebed de Heer begroet,
weten wij zijn barmhartigheid
over ons leven nieuw gespreid.

3. Hij die in ied're levenskring
zijn volk oproept tot heiliging,
zal tot het offer dat Hij vraagt
ons schenken al wat Hem behaagt.

4. Wij mogen leven door zijn kracht,
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijk
van Christus' komend koninkrijk.

5. O Heer, die ons uw liefde geeft
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft,
sta Gij ons bij en help ons dan
meer dan ons lied U vragen kan.

• Stilte
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 33: antifoon NLB 640b (cantorij), 1 en 8, antifoon NLB 640b (cantorij)
• Gebed om ontferming afgewisseld door zingen ‘Kyrie eleison’ (NLB 301k)

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

• Woord van genade: Jesaja 49: 15-16a
• Zingen NLB 158b (1e keer cantorij, 2e keer allen)

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

• Lezen van Gods richtlijnen voor ons leven: Lukas 6: 36 t/m 38
• Zingen ‘Ik wil jou van harte dienen’ (ELB 213)

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor hem staan,
als wij Christus’ weg van liefde
En van lijden zijn gegaan.

• Zingen kinderlied (na het zingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
Het is meer dan een gevoel

Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent

Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de Hemel gaat open

Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd,
in de moeilijke tijd
God is trouw

Halleluja (8x)

Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de Hemel gaat open

Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd,
in de moeilijke tijd
God is trouw

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Matteüs 5: 1 t/m 10 (ingelijst door zingen door de cantorij van
NLB 734) en Matteüs 18: 21 t/m 35
• Zingen NLB 996: 1 cantorij, 2 cantorij, 3a, 4a

1. Om eenvoudigen van geest
aan wie de hemel toegezegd is,
hen die wonen in verdriet
en voor wie vreugde weggelegd is,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer, wil ons van het kwaad
genezen.

2. Om zachtmoedigen van hart,
geroepen om het land te erven,
hen die hongeren naar recht
en die Gij recht zult doen
verwerven,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer, wil ons van bedrog genezen.

3. Mensen van barmhartigheid,
die uw barmhartigheid zal sparen,
al wie met een zuiver hart
U eenmaal ziende zal ervaren,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer, wil van blindheid ons genezen.

4. Vredebrengers onder ons,
die Gij uw kinderen zult heten,
mensen om uw naam vertrapt,
die zich in U geborgen weten,
om wie Gij zalig hebt geprezen,
Heer, wil ons van onszelf
genezen.

• Preek n.a.v. ‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs 5:7)
• Zingen Gezang 481: 1a, 2m, 3v, 4a (=NLB 838)
• Bidden, stil gebed en door de cantorij gezongen Onze Vader (NLB 369b) (Lofprijzing allen)
• Collecten
• Zingen: Psalm 103: 3 en 7 (staande)

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

7. Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmorgen 24 juni 10:00 Ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) NLB 362

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

• Stilte
• Bemoediging en groet
• Psalm 18: 1, 9

1. Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Psalm 119:129-136; Romeinen 14:1-18
• Zingen Psalm 25: 2, 4

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

• Preek bij ”Sola Scriptura” (alleen door de Schrift) (deel 3)
• Muziek: J.S. Bach- Aria uit Suite in D BWV 1068
• Zingen geloofsbelijdenis
• Bidden
• Collecten
• Zingen (staande) Gezang 481

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelmuziek

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus